Bliv elev

Fagligheden

Scroll ned pil
Kort om

Undervisningen

Vort dygtige og engagerede lærerteam fører dig sikkert og trygt igennem 10. klasse. Som du kan læse om herunder, så har vi tre forskellige forløb - så du kan gå i 10. klasse, og udvikle dig fagligt, på den måde der passer til netop dig.

Læs mere

Tre måder at gå i 10.

På Faarevejle Efterskole kan du vælge imellem tre forskellige 10. klasse tilbud;
• 10. almen med og uden afgangsprøver
• 10+ prøvefri

10+ er for den nysgerrige, modne og engagerede elev, der gerne vil undervises på en anden måde. Året består af 6 - 8 tværfaglige projekter som enten løses individuelt eller i grupper. Undervisningen gennemføres som et prøvefrit forløb.

10. almen er for den engagerede elev, der foretrækker almindelig fagopdelt undervisning.

Der kan tilvælges Fysik/kemi og Tysk på såvel 10+ som 10. almen.

Hvorfor har vi prøvefri forløb?

-Fordi vi gerne vil tilbyde mere end den almindelige 10. klasse.
-Fordi vi ønsker at give et prøvefrit tilbud, hvor du arbejder for din egen udviklings skyld og ikke for at få en bestemt karakter.
-Fordi fokus i lige så høj grad skal være på processen, og det du lærer på vej mod målet, som på et slutresultat.
-Fordi vi er en fri skole, som har muligheden for at tilbyde dig et alternativ. Det vil vi gerne udnytte og udforske ved at være i konstant proces omkring, hvordan vi laver den bedste 10. klasse.

-Fordi elever der allerede er uddannelsesparat efter 9. klasse ikke behøver at gå til 10. klasse afgangsprøve.

Vejledning

Hvor gik de hen?

2019/20

•Gymnasialuddannelse:80%

•Erhvervsuddannelse:16%

•10.klasse(ellerandet):4%

95% af eleverne kom ind på den uddannelsesinstitution, de har som 1. prioritet.

Vejledningens formål:

  • at give eleverne viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 10. klasse.
  • at sikre, at eleverne træffer et kvalificeret uddannelsesvalg, med afsæt i de forudsætninger eleven har.
  • at opbygge og fastholde et samarbejde mellem faglærere, kontaktlærere og uddannelsesvejlederne samt elever og forældre


Nyttige links i forbindelse med uddannelse

www.ug.dk:

Undervisningsministeriets officielle informations- og vejledningsportal, der informerer om alle videregående uddannelser efter folkeskolen:

www.ug.dk/vaerktoej/studievaelgeren:

”Studievælgeren” er for dem, som er uafklarede omkring fremtidig uddannelse.

www.uddannelsesparathed.net:

Test dig selv om tolerance, fælles ansvar, samarbejde, kommunikation etc. Kort sagt: Test din egen uddannelsesparathed.

www.evejledning.dk

Ring, chat eller mail dine spørgsmål til en (ekstern) vejleder.


Årskalender med vejlednings-aktiviteter:

Ved skoleårets start giver alle elever udtryk for umiddelbare plan for hvad der skal ske, når efterskoleåret er forbi. Disse planer kan naturligvis ændre sig hen over året – ikke mindst på baggrund af de vejledningsaktiviteter, de gennem året vil blive præsenteret for og deltage i.

August
Introduktion til udd.vejledningen, herunder uddannelsesparathed (kaldet UPV) og www.optagelse.dk.

Mulighed for elev/vejleder-samtaler om fremtids- og uddannelsesplaner; individuelle samtaler og åbent vejlederkontor.

Første trivselssamtale med kontaktlærerne.
September/oktober
Åbent vejlederkontor: Alle elever tilbydes individuelle samtaler.
Oktober
Foreløbig uddannelsesparathedsvurdering ud fra faglig, social og personlig udvikling.
November
Anden trivselssamtale med kontaktlærerne.

Første forældresamtale, herunder status på uddannelsesplaner og -muligheder, jf. uddannelsesplanen.

Første standpunktskarakterer og første elevudtalelser.

Individuelle samtaler og åbent vejlederkontor.

I uge 48 har vi planlagt BroSO som er en kombination af Brobygningsforløb og Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO*) for 10. klasse.

December
Terminsprøver

Individuelle samtaler og åbent vejlederkontor.

Januar
Information til forældre og elever om optagelsesprocedure til ungdomsuddannelserne.

Individuelle samtaler og åbent vejlederkontor.

Elever (og forældre) kan udfylde fremtidige skoleønsker/uddannelsesretning på www.optagelse.dk

Første UPV for hver enkelt elev, foretaget af uddannelsesvejlederne.

HUSK: Åbent hus og orienteringsmøder på uddannelsesstederne hjemme i løbet af januar/februar.

”Karriereaften” på efterskolen, hvor en række forældre kommer og fortæller eleverne om deres job/erhverv.
Februar
Anden standpunktskarakterer (årskarakterer) og anden elevudtalelser.

Anden forældresamtale + evt. individuelle samtaler med vejlederne. Forældre underskriver og afsender skoleønsker/uddannelsesretning i www.optagelse.dk (via NemID)
Marts/april
Ansøgningsskema/uddannelsesplan afleveres senest d. 1. marts (forældrene sender den selv til de respektive uddannelsessteder via www.optagelse.dk).

Skriftlige afgangsprøver

Årskarakterer
Maj
Afsluttende UPV for hver enkelt elev, foretaget af uddannelsesvejlederne.

Skriftlige afgangsprøver

Juni
Mundtlige afgangsprøver

Eleven/forældre modtager besked om optagelse på det ønskede uddannelsessted/skole via elevens egen e-Boks.

Skolen tilbyder ikke erhvervspraktik - bortset fra militærpraktik, hvor vi normalt får tildelt 4-6 pladser, som tildeles interesserede elever. Herudover har vi samarbejde med en lokal børnehave/vuggestue samt en SFO, hvor evt. interesserede elever kan prøve en uges praktik


Skolens udd.vejledere er:


Peter Engel

peterengel@ffeonline.dk eller via Viggo.

Tlf.: 2182 2000.

Lone Ørndrup Tietze

lonet@ffeonline.dk eller via Viggo.

Tlf.: 2184 5060

Særlige forudsætninger

Inklusion af elever med særlige forudsætninger

Faarevejle Efterskole er en almen Grundtvig/Koldsk efterskole. Vi tilbyder ikke specialundervisning, men kan i enkelte tilfælde yde særlig pædagogisk støtte. Elever med behov for støtte af større omfang, henvises til vore dygtige kolleger på specialefterskolerne. I enkeltstående tilfælde kan vi tilbyde mentortimer, såfremt dette er visiteret af kommunen. Vi kan tilbyde særlige vilkår til tests og eksamener, særlig hjælp i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse og udvidet forældresamarbejde. 

Som udgangspunkt forventer vi, at alle elever kan deltage i alle skolens aktiviteter. Skoleaktiviteter kan dog, i begrænset omfang, tilpasses elevens særlige forudsætninger.
Ordineret medicinering skal overholdes. Eleven skal selv kunne tage ansvar for, efter aftale, at få medicinen udleveret.

Ordblindhed
Vi oplever, at vor digitale undervisning i stor udstrækning imødekommer elever med dysleksi. Vi optager gerne ordblinde elever og kan i den forbindelse tilbyde undervisning i anvendelse af it-rygsæk, særlige vilkår til tests og eksamener, særlig hjælp i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse etc. Vi kan altså tilbyde støtte, men ikke egentlig ordblindeundervisning.

Fysiske handicaps
Skolens bygninger er alle i ét plan. Der er, eller kan etableres, adgang for kørestole til alle bygninger. Skoleaktiviteter kan, i rimeligt omfang, tilpasses elevens særlige forudsætninger. Elever med et fysisk handicap indlogeres på lige vilkår med andre, dog i elevhuse som er kørestolsvenlige.

iPads

Alle elever på Faarevejle Efterskole, får udleveret en iPad. IPad’en bruger vi i undervisningen som grundlæggende it-redskab. Vi bruger bl.a. iPad’ens mange kreative muligheder til at producere multimodale produkter i alle mulige former. Med iPad’en inddrager vi eleven som en producerende part i modsætning til, hvad der er tilfældet i, traditionel tavleundervisning.

Den er sat op til netop det, vi skal bruge den til i undervisningen. Da vore iPads skal være indrullet i Device Enrollment Program (DEP), for at kunne fungere som vi ønsker, kan man ikke medbringe sin egen. DEP er en funktion der gør det muligt for os at pushe apps ud til alle enheder via en masse-enheds-administration.

Der betales et obligatorisk gebyr ved skolestart for udlevering af iPad til skolebrug. Gebyret dækker iPad og cover.

iPad´en er et arbejdsredskab der altid skal medbringes til undervisningen. Den tilhører eleven når skoleåret er omme. Det er elevens ansvar at passe på den, så den er fuldt funktionsdygtig hele skoleåret.

Dansk for tosprogede

Vi tilbyder ekstra danskundervisning for elever, der har haft dele af deres opvækst i udlandet. Undervisningen tilrettelægges individuelt med vægt på mundtlig og/eller skriftlig dansk.

Find dine interesser