Obligatoriske fag

Vi har inddelt skolen i to 9. klasser og fire10. klasser.
Tysk og fransk tilbydes elever som har haft faget tidligere. Fransk tilbydes på 9. klasse niveau. Spansk tilbydes som frivilligt valgfag.
Herudover tilvælges valgfag efter ønske.
Undervisningen i 9. klasse er semesteropdelt således, at naturfagene afsluttes med prøve ved årsskiftet, og sprog- og kulturfagene afsluttes med prøve inden sommerferien.
10. klasse er opdelt i 10+ projektklasse, for eleven der vil lidt mere, og 10. almen for eleven der ønsker en traditionel fagopdelt undervisning.

Projektforløb

I løbet af året afvikles flere forskellige projektforløb. Ud over det obligatoriske 9. klasse projekt, som her på skolen afvikles som OSO-projekt, og den Obligatoriske Selvvalgt Opgave (OSO) i 10. klasse, afvikler vi kulturfagsprojekt, naturfagsprojekt og sprogfagsprojekt. Sidstnævnte ligger som en synopseuge op til de skriftlige prøver. Kulturfagsprojektet afvikles delvist på udlandsrejse.

Hver fredag er afsat til projektforløb. Dagen er på forhånd tilegnet et bestemt fag eller emne - herunder kurser i studieteknik.

Formålet med de ekstra projektperioder er at give eleverne mulighed for at fordybe sig i et bestemt emne eller fag. Lærerne planlægger projektets indhold, som veksler imellem klasseundervisning, oplæg, gruppearbejde og ekskursioner. Som noget naturligt, vil brugen af skolens digitale værktøjer have en vis vægt.

Indholdet tilpasses elevernes behov og lærernes evner, og beskrives ca. to uger før projekternes afholdelse. Målet er, at eleverne skal opleve overblik, fordybelse og sammenhæng over emner, der refererer i et bogligt, kreativt eller idrætsligt fag.

Afsluttende prøver

Eleverne har ikke læseferie, men skal være på skolen i hele prøveperioden, hvor der arrangeres prøveforberedelse og masser af sociale aktiviteter.

9. klasse afslutter naturfagene ved årsskiftet, og sprog- og naturfagene i maj/juni. Fagene Samfundsfag, Historie og Kristendom samlæses som Kulturfag. Der føres til afgangsprøve i Samfundsfag, men ikke i Historie og Kristendom.
10. almen føres til afgangsprøver i maj/juni 2016.
10+ afslutter samtidig året med et stort selvstændigt projekt, der evalueres skriftligt af lærergruppen.

Terminsprøver

Skolen afholder tre årlige terminsprøver, to små og en stor. Der prøves i bundne skriftlige prøvefag. Den store terminsprøve afholdes under realistiske prøveforhold.
Der gives tre årlige karakterer; to standpunkts- og en årskarakter.